Jméno:
Heslo:

Vzdělávací nabídka

Školní vzdělávací program "Učíme se pro život"

Školní vzdělávací program
Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají.

Při své práci proto sledujeme tyto rámcové vzdělávací cíle:
  1. Rozvíjení dítěte, jeho schopnosti učení a poznávání
  2. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
  3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí
Tyto tři ústřední rámcové vzdělávací cíle je možno považovat za základní a jejich naplňování by mělo být proto všudypřítomné. Jsou to cíle, které zahrnují porozumění a poznatky, produktivní činnosti a praktické dovednosti, hodnoty a postoje.

Uspořádání vzdělávacího obsahu školního programu

Práce s dětmi
 v naší mateřské škole vychází ze soustavy devíti integrovaných bloků. Při jejich výběru jsme se snažili vycházet co nejvíce z přirozeného dění a života dětí, z jejich vlastních prožitků a zkušeností.
Tyto integrované bloky obsahují základní charakteristiku, která má být pro učitelky vodítkem při volbě tematických částí, plánování a realizaci činností s dětmi, při stanovení vzdělávacích cílů a očekávaných výstupů.
U jednotlivých bloků jsou rovněž uvedeny základní vzdělávací cíle. Tyto cíle dále rozpracováváme v tematických částech a naplňujeme je konkrétními činnostmi, které by měly dětem pomoci k jejich všestrannému rozvoji, k orientaci v okolním světě, k získávání schopností a dovedností potřebných pro další vzdělávání a pro život.

Tematické části
 rozpracovávají učitelky ve svých třídních programech. Množství a rozsah tematických částí k jednotlivým blokům volí učitelka podle věkového složení třídy, zájmu dětí o dané téma atd. Zvolené činnosti pak musí respektovat jejich potřeby a možnosti. Učitelky si připravují týdenní plán činností, který podle potřeby a zájmů dětí průběžně doplňují.


Některé oblasti vzdělávání jsou podrobněji rozpracované v přílohách ŠVP: 

Metodika ke školnímu vzdělávacímu programu
 

Pro lepší orientaci, zda je rozvoj jednotlivých oblastí osobnosti dítěte vyvážený, jsme si vytvořili schéma šesti stěžejních vzdělávacích oblastí. Vycházeli jsme z oblastí vzdělávání uvedených v RVP PV a zkušeností učitelek. 
Pro nás jsou tyto rozpracované oblasti jakousi metodickou pomůckou, pomáhají nám uvědomit si směr, kterým se ubíráme při výchovném a vzdělávacím působení na dítě, jaké výstupy v jednotlivých oblastech očekáváme a jaké máme možnosti k naplňování vzdělávacích cílů. 
Barevné rozlišení oblastí umožňuje učitelkám rychlou a snadnou orientační kontrolu, zda při tvorbě denního plánu a výběru konkrétních postupů a činností vyváženě rozvíjí všechny oblasti osobnosti dítěte. 
Je nutné uvědomit si, že nesmí dojít ke striktnímu naplňování cílů pouze jedné oblasti. Cíle a možnosti (konkrétní činnosti a příležitosti) k jejich naplňování můžeme libovolně kombinovat tak, aby naše pedagogické působení mělo výsledný efekt na celou osobnost dítěte. Záleží pouze na tvořivosti učitelky.

Školní program environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty
 

Doplňuje a rozpracovává základní vzdělávací nabídku školy v oblasti EVVO. 
Je to celoroční téma, které se prolíná do všech ostatních tématických celků. Má pomoci při vytváření pozitivního vztahu a přístupu dětí k životnímu prostředí, při poznávání okolí našeho města, místních přírodních lokalit. Jako každá výchova, tak i ta environmentální je nejúčinnější tehdy, když začíná od nejútlejšího věku.

Co ještě navíc v logopedické třídě 
Obsahuje náměty pro práci s dětmi s vadami řeči a narušenou komunikační schopností – např. dechová, fonační, artikulační cvičení - cvičení na hybnost mluvidel, rytmizační a sluchová cvičení. Tato cvičení jsou zařazována v průběhu dne (jazykové chvilky), zpravidla v návaznosti na týdenní tématický celek. Často zařazují i nácvik řeči s pohybovým vyjádřením textu nebo při  grafomotorických cvičeních.

Grafomotorika krok za krokem
 

Obsahuje pokyny pro praktické provádění cvičení a nabídku pracovních listů – průpravných cvičení, které mohou podpořit oblasti dětského vývoje pro pozitivní vývoj psaní. Náměty pracovních listů lze různě doplňovat a obměňovat.

Cvičíme a hrajeme si
 

Obsahuje zjednodušený návrh činností a výchovně-vzdělávacích prostředků podporujících zdraví organismu, rozvoj pohybu a individuálních tělesných schopností a dovedností, které můžeme provádět v prostorách MŠ či venkovním prostředí. 
Je zde také ukázka motivovaného cvičení s náčiním i bez něj.

Péče o (mimořádně) nadané děti
 

Krátce shrnuje informace o dané problematice. 
Obsahuje obecnou charakteristiku nadaných dětí, upozorňuje na problémy nadaného dítěte, na způsoby identifikace nadání, na možnosti poskytované péče v naší MŠ.

Pobyt venku
 

Příloha obsahuje možnosti a návrhy činností ve venkovním prostředí, které napomáhají zdravému vývoji dětí. 
Činnostmi rozvíjíme kromě fyzické oblasti také zvídavost dětí, jejich přirozený zájem o věci, podporujeme rozvoj citů, sociálního chování, fantazie atd.

Minimální preventivní program MŠ
 

Příloha upozorňuje na možná rizika vedoucí k pozdějšímu problematickému chování dětí, na nežádoucí vlivy v jejich okolí, která mohou ohrozit jejich zdravý vývoj nebo způsobit narůstání problémů dítěte. 
Součástí přílohy jsou cíle MŠ v oblasti preventivního působení, formy spolupráce s odborníky a institucemi, které o děti pečují, možnosti každého pedagoga při odhalování možných rizik či jejich prevenci. 

Nástěnka

Co nás čeká...

obrázek
Plánované aktivity, aktuální informace rodičům

Novinky

Projekt Od 0 do 99

obrázek

Klokanovy školky

obrázek

Projekt BIG ATCZ5

obrázek
Seznamování s němčinou

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Voňavá tajemství

obrázek
Metodická publikace nejen pro učitele
Mateřská škola Slavonice
Brněnská 200
tel. 384 493 118
návrhy školní dekorace:
akademická malířka Zuzana Krajčovičová
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014/2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign