logotyp
Login

Školní rok 2014 - 2015

Německý jazyk hrou

Také letos se děti v mateřské škole seznamovaly s německým jazykem. Získávaly tak povědomí o okolním světě, o cizím jazyce a současně si k němu vytvářely pozitivní vztah. Jazyk byl dětem nabízen formou her, které byly často doplněny rytmickými říkankami a písničkami, učily se pojmenovat věci okolo sebe, svou rodinu, zvířátka, používat některé zdvořilostní fráze aj.
Tyto skupinové aktivity navazovaly na „výuku“ němčiny v MŠ v rámci mezinárodního projektu „Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů“.
 
Němčina nekouše

Projekt realizuje Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem. Klade si za cíl zvýšit zájem o výuku němčiny na českých školách. Jedním z hlavních cílů je  školení učitelů, aby si osvojili metodu jazykové animace, která se k dosažení vytyčených cílů používá. V rámci projektu bude rozšířena a nově vydána metodická příručka k samostatným realizacím česko-německé jazykové animace, kterou mohou učitelé využít při své práci. Obsahem jsou popisy vybraných aktivit a praktických pomůcek podněcujících u žáků zájem o německý jazyk. Na vytváření metodiky se svými pedagogickými materiály a praktickými zkušenostmi podílela ředitelka školy Mgr. Benešová.
 
Inkluzivní vzdělávání (projekt MŠMT – podporovaný Krajským úřadem JčK)

Škola získala finanční podporu z projektu vyhlášeného MŠMT „Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání dětí a žáků se  znevýhodněním na rok 2014“. Finanční prostředky z RP byly určeny k posílení úrovně nenárokových složek platu pedagogických pracovníků (včetně asistentů pedagoga) v souvislosti se vzděláváním dětí a žáků se sociálním a zdravotním znevýhodněním.
Cílovou skupinou v rámci tohoto projektu byly děti se sociálním znevýhodněním. Procentuelní vyjádření z celkového počtu dětí v MŠ Slavonice: 37 %. Získané prostředky přispěly k zajištění intenzivnější péče o tyto děti, k vytváření metodických materiálů pro práci s dětmi dle jejich potřeb, k vytváření prostoru pro zkvalitňování spolupráce s rodiči.
 
EXPEDICE „Světozor“.

Je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR. Klade si za cíl podpořit profesní rozvoj pedagogických pracovníků mateřských škol vzdělávajících předškolní děti podle platného RVP PV v oblasti kompetencí vztahujících se k polytechnické výchově, posílení didaktických dovedností a osobnostně sociálního rozvoje. Vzdělávací program Enkaustické malování – malování horkým voskem zahrnoval činnosti rozvíjející u dětí tvořivost a estetické vnímání, zdokonalování jemné a hrubé motoriky a osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Lektorky ze skupiny ÚDiF (Úžasné divadlo fyziky) představily pedagogům i dětem jednoduché a snadno pochopitelné fyzikální pokusy zaměřené na základní fyzikální vlastnosti a zákonitosti.
 
Dialogem k respektu - Perssona Dolls

Projekt Varianty realizovaný společností Člověk v tísni, o.p.s. je určen pedagogům pracujícím s dětmi ve věku od 3 do 9 let, je financován z prostředků ESF  prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR. V rámci projektu probíhal v uplynulém školním roce dlouhodobý kurz Dialogem k respektu - Perssona Dolls. Metoda pracuje s příběhy panenek Persona Dolls, které pomáhají identifikovat potřeby konkrétních dětí a individuálně plánovat aktivity pro ně a pro celé kolektivy tříd. Pedagog má možnost jejich prostřednictvím nenásilně otevírat témata jinakosti, respektu a spravedlnosti.
 
Podpora programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště(JčK)

Finanční dotaci jsme využili k úhradě části nákladů přepravy dětí na výuku na dětské dopravní hřiště do Jindřichova Hradce, kde děti absolvovaly vzdělávací program zaměřený na porozumění dopravním situacím, se kterými se mohou setkat v roli chodce, spolujezdce, cyklisty nebo cestujícího v dopravních prostředcích.
Děti si prožitkovým učením přirozeně osvojují zásady bezpečného chování na silnicích a získávají tak potřebné návyky důležité pro jejich bezpečnost.  Vzdělávací  dopravně-výchovné programy mají  významnou roli při snižování počtu nehod dětí předškolního věku na našich silnicích.

Proč je voda nositelkou života

Proč je voda nositelkou života
Projekt vychází z koncepce rozvoje environmetální výchovy v Jihočeském kraji. Mateřská škola má ve svém zaměření jako jednu z priorit tuto oblast výchovy již dlouhodobě. Projekt si klade za cíl zvýšit zájem dětí o okolní přírodu, o její ochranu, pozorování, zkoumání, objevování... 
Aktivity probíhají zejména v blízkém okolí města, na naučné přírodovědné stezce, v prostorách školní zahrady. Za poznáváním se vydáváme do různých vzdělávacích center, spolupracujeme s místními organizacemi.
Společnými činnostmi podporujeme u dětí elementární informace a povědomí o tom, že voda je základní podmínkou života na Zemi. Potřebují ji lidé, zvířata i rostliny. Voda je součástí nekonečného přírodního koloběhu.

Aktivity realizované v rámci projektu


Sýkorka modřinka a Cestování vodní kapky


Děti si nejlépe osvojí takové dovednosti, vědomosti a návyky, které jsou spojené s prožitkem, které si samy vyzkouší v nejrůznějších činnostech.
Do mateřské školy za námi přijely lektorky z centra ekologické a globální výchovy Cassiopeia, které pro děti v MŠ připravily dva vzdělávací programy. Děti se hravou formou seznámily nejen se sýkorkou, ale i s dalšími ptáky naší přírody, zjistily také, jak se rodí nový ptáček, kdo se o něj stará, co mu chutná a proč ptáci mohou létat. Součástí programu byly také ukázky fotografií, skutečných ptačích hnízd, vajíček, pírek. Program byl obohacen o pohybové, smyslové a tvůrčí aktivity.
O vodě v přírodě, o svých proměnách a dobrodružném putování světem vyprávěla dětem vodní kapka Jára. Příběh obohacený o jednoduché pokusy, pohybové a dramatické prvky dětem přiblížil koloběh vody a jeho důležitost pro všechny živé organismy.

Ukliďme svět!

Také letos jsme se vydali „uklízet“ svět v rámci celosvětové akce pod názvem Clean up the World – Ukliďme svět! Smyslem této akce však není pouze uklízet, ale přimět lidi k zájmu o stav životního prostředí, k aktivnímu postoji. Počasí nám moc nepřálo, ale my jsme i přesto vyrazili na naučnou přírodovědnou stezku, kde každoročně napravujeme bezohledné chování některých lidí k místu, kam si často chodíme hrát, kde se učíme, kde můžeme odpočívat a těšit se z krás přírody. Často nás překvapí, co všechno jsou lidé schopni v přírodě odhodit. Tentokrát nás ale překvapilo také to, že odpadků jsme nasbírali „pouhé“ dva a půl pytle. V minulých letech jich bylo ze stejného úseku i pět. S úklidem našeho okolí nám přišli pomoci také rodiče dětí.
Na trase naučné stezky se děti setkávají s různými vodními zdroji, najdeme tu i čističku odpadních vod. Vysvětlili jsme si její funkci, povídali jsme si o tom, jak můžeme my lidé chránit přírodu, vodu a její obyvatele.
Výprava po naučné stezce
 
Živá voda
Do školky dorazil další dopis od sovy Hedviky. Pozvala nás na naučnou přírodovědnou stezku. Tam jsme měli hledat vodu. Našli jsme ji v podobě kapek rosy na trávě, v loužích, na spadlých listech stromů, v potoku, v mokřadech a ve studánce. Tam byl také cíl naší cesty. Z každého vodního zdroje jsme odebrali trochu vody do sklenic, abychom se podívali, jak je to s její čistotou. Při důkladném pozorování jsme zjistili, že nejčistší je voda z mokřadů. Jaké však bylo naše překvapení, když jsme ve vodě kromě několika drobných rostlin objevili spoustu maličkých živočichů. Ve školce jsme pod lupou sledovali jejich hemžení ve vodě. V encyklopedii jsme pak zjišťovali jejich jména, způsob života, na zvětšených nákresech jsme si prohlíželi jejich vzhled. Došli jsme společně k názoru, že živá voda není jenom v pohádce, ale i na naší stezce.
Všímali jsme si také rostlin, které rostou v blízkosti vody, některé jsme pojmenovali. Poznávali jsme a pojmenovávali také stromy a keře. Pojmenovali jsme jednotlivé části dřevin (kořeny, kmen, větve, koruna), rozlišovali jsme stromy listnaté a jehličnaté. Do školky jsme si přinesli větvičky s listy a plody šípku, hlohu, topolu, kaštanu a dubu. Ve školce jsme pak pod mikroskopem prohlíželi strukturu přírodních materiálů.
 
Co ještě jsme zjistili na výpravě za vodou:
 
Čistíme vodu – chráníme přírodu
U čističky odpadních vod jsme si pověděli o tom, jak se dostane voda až k nám, do našich obydlí, kam mizí voda použitá, jak je to s čistotou vody před a za čističkou. Pozorovali jsme pásový přepravník, který do kontejneru dopravoval hrubé nečistoty zachycené z přitékající odpadní vody.
 
Co do přírody nepatří
Motivace: Někdy si lidé pletou přírodu s odpadkovým košem. Po jejich návštěvě příroda nevypadá nejlépe. Poznáte, co nechali nepořádní návštěvníci kolem cesty na naší stezce?Hledejte také něco neobvyklého, nesmyslného.
Na krátkém úseku stezky jsme rozmístili předměty, které do přírody rozhodně nepatří (v trávě se povalovala PET láhev, noviny, plastové autíčko, na keři visely punčocháče). Děti měly za úkol úsekem projít, zapamatovat si všechny předměty a na konci cesty je vyjmenovat. Navíc měly najít jeden „přírodní nesmysl“? Co objevily? Na keři „rostla“ mrkev.
 
Jakými barvami maluje podzim
Motivace: Dívej se na svět kolem sebe. Je barevný. Na chvíli se staň malířem, který by chtěl namalovat okolní krajinu. Připrav si paletu barev, které najdeš v podzimní přírodě.
Děti dostaly papírové palety s nalepenou oboustranně lepicí páskou. Na ně pak nalepovaly kousíčky listí, kvítků, trávy, kůry atd.
Cílem této aktivity bylo pozorování a vnímání barev v přírodě, práce s přírodním materiálem. Připomněli jsme si také ohleduplné chování k přírodě – zbytečně neubližovat, neničit.
 
Jak se hraje na trávu
Děti si vyslechly krátké vypravování, jak větříci v mokřadech vyhrávají na trávu ostřici. Trávu jsme si důkladně prohlédli. Paní učitelky pak předvedly, jak se dá na trávu zahrát. „Větrný koncert“ děti pobavil.
 
Životodárná studánka
Studánku jsme si prohlédli, pověděli jsme si o jejím významu, nabrali jsme vodu k dalšímu zkoumání. U studánky jsme objevili vzkaz od sovy Hedviky. Pochválila děti za jejich úsilí při hledání vody a plnění dalších úkolů. Za odměnu všichni dostali „soví omalovánku“.

Bádáme, zkoumáme, objevujeme

Při zkoumání vody a přírodnin využíváme lupy, mikroskop, vyhledáváme informace v encyklopedii, pozorujeme, poznáváme přírodu všemi smysly...

Život u vody a ve vodě

Vzdělávací program pro děti připravilo občanské sdružení Hamerský potok z Jindřichova Hradce.
První část programu: PLŽI
Děti se hravou formou seznamovaly se zástupci plžů, s jejich vzhledem, způsobem života atd. Dozvěděli jsme se např., že plži nemají tělo, ale zato mají jednu nohu. Vyzkoušeli jsme si, jak se jim po jedné noze „šlape“, a už je nám jasné, proč se říká, že je někdo pomalý jako šnek. Prohlédli jsme si ulity místních i cizokrajných plžů, skládali jsme obrázky šnečků, poslouchali pohádku o šnečkovi Honzíkovi, který poznával další příbuzné a kamarády ze své říše. Šnečky jsme si také vymodelovali. Děti byly pozorné, dokázaly vyprávět svoje zkušenosti a vědomosti o plžích, drobné úkoly splnily na jedničku. Za to dostaly omalovánku vodního plže. Na celé naše společné povídání o plžích dohlížela africká plží slečna Vlastička (oblovka žravá).

Druhá část programu: RYBY
Na začátku celého povídání byl jeden malý neveselý rybníček. Ten však pod rukama dětí postupně ožíval. Při stavbě rybníčka jsme se naučili pojmenovat některé zástupce vodních obyvatel, poznat je podle charakteristických rysů, poznali jsme další živočichy a ptáky, kteří se v blízkosti vody zdržují. Ani tentokrát nechyběla pohádka. S kapříkem Petříkem a pstruhem Puntíkem jsme prožili napínavý příběh, který nám současně přiblížil život ryb. Na závěr jsme si udělali výstavu „úlovků“ – papírové rybičky si děti vybarvily.

Třetí část vzdělávacího programu:PLAZI

Lektorka Hana Krejčová tentokrát za dětmi přijela s vyprávěním o plazech. Najdeme je na souši i ve vodě nebo v její blízkosti. Hadi u většiny lidí budí přinejmenším respekt, mnohdy i strach. S ještěrkami jsme na tom zpravidla o něco lépe. Tato rychlá a mrštná zvířátka se před námi dokážou velmi rychle ukrýt, a tak je v přírodě zahlédneme jen velmi zřídka. Želvy se od předešlých zástupců liší především krunýřem, který kryje jejich tělo. Dozvěděli jsme se o těchto zvířatech mnoho zajímavých informací, prohlédli jsme si hadí kůži, vyhledávali jsme shodné hady podle jejich zbarvení, pojmenovávali jsme části těla ještěrky, sestavovali jsme jejich obrázky z dílů aj. Odvážnější děti si pohladily Olivera – živou užovku červenou.

Čtvrtá část vzdělávacího programu:HMYZ
Program Hmyz se věnuje hmyzu obecně, aby děti získaly základní představu o tom, jak hmyz vypadá a kde všude ho mohou potkat. Zvláštní zřetel je ale brán na hmyz žijící u vody a ve vodě, protože v tomto prostředí je nezastupitelnou složkou potravy ostatních živočichů, a to jak dospělci hmyzu, tak i jeho larvy, které často žijí ve vodě. Vodní hmyz je pro malé děti skupinou živočichů, kterou znají málo, a proto se tento program snaží o přiblížení života hmyzu pod vodou i v její bezprostřední blízkosti. Vyprávění o životě „hmyzáčků“ bylo vhodně doplněno obrázky a interaktivními aktivitami, nechyběla ani živá ukázka.

Mateřská škola SlavoniceBrněnská 200 tel. 384 493 118 návrhy školní dekorace: akademická malířka Zuzana Krajčovičová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign