logotyp

Probíhající projekty

Šablony I - OP JAK

Šablony OP JAK (Operační program Jan Amos Komenský) navazují na úspěšnou realizaci šablon I., II. a III. z OP VVV a pokračují tak v celostní podpoře českého vzdělávacího systému.

Projekt bude podporovat tyto oblasti:       

  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ
  • Inovativní vzdělávání dětí v MŠ
  • Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

ZREALIZOVANÉ AKTIVITY:

Jak nevychovat z dítěte oběť či agresora

MŠ s podporou šablon I - OP JAK, Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004864
Podporovaná oblast: Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ
Společné setkání pedagogů, rodičů s odborníkem proběhlo v mateřské škole.
Jak se chovat, abychom ze svého dítěte nevychovali agresora nebo oběť, které naše rodičovské zásahy dítěti prospějí a čím mu (v dobré víře) ve výsledku můžeme udělat problém, jak se zachovat, když nás dítě „testuje“… To vše a mnoho dalšího jsme se dozvěděli na přednášce uznávaného odborníka PaedDr. Zdeňka Martínka, pedagoga, dětského psychologa a etopeda. Část byla věnována společnému zamyšlení nad možným příčinami agresivity u dětí (nedostatečná komunikace v rodinách, přehnané nároky rodičů, nesoulad ve výchově, ústupky, nedůslednost rodičů, příliš velký prostor a žádné mantinely, žádné povinnosti atd.). (17.4.2024)

Malá digitální univerzita - Logické hry II

Malá digitální univerzita - Logické hry II
MŠ s podporou šablon I - OP JAK, Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004864
Na začátku dubna proběhlo naše poslední setkání s lektorkou Pavlou Čechovou z Malé technické a digitální univerzity. Po čtyřech lekcích programu polytechnického vzdělávání jsme se už podruhé přenesli do světa digitálního, který jsme však nepoznávali vsedě u monitorů, ale na koberci a venku formou her a prožitků s využitím originálních pomůcek. Jde o tzv. screenless (žádné monitory).Na začátku jsme si povídali o vysněných povoláních dětí a o tom, zda je při jejich výkonu potřeba umět ovládat moderní technologie. Zjistili jsme, že v dnešní době si s nimi musí poradit téměř každý. Proto jsme v této lekci navázali na předchozí setkání a hráli jsme již složitější logické hry na čtvercových sítích, rozvíjeli prostorovou orientaci, doplňovali logické řady v prostoru, uspořádali jsme turnaj v piškvorkách a na závěr jsme si vyzkoušeli, jak to běhá v počítači.
Lektorce Pavle patří velké poděkování. Čas určený aktivitám s dětmi probíhal vždy v pohodě, lektorka byla na každý program pečlivě připravená, nabídka činností byla zajímavá pro malé i dospělé účastníky. Kromě rozvíjení základních digitálních kompetencí se děti učily spolupracovat ve skupinách, učily se hodnotit svoje úsilí a výkony, za které i tentokrát dostaly diplom. (10.4.2024)

Malá digitální univerzita - Logické hry I

Malá digitální univerzita - Logické hry I
MŠ s podporou šablon I - OP JAK, Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004864
Naši školku navštívila už popáté lektorka z Malé technické a digitální univerzity Pavla Čechová s programem Logické hry. Nejstarší děti ze tříd Rybičky a Žabky řešily obrázkové sudoku, skládaly obrázky podle osové souměrnosti, učily se orientovat na čtvercové síti. Nakonec jsme si zahráli na roboty a programátory – robot musel podle zadaných souřadnic donést určitou věc na dané místo. Program jsme si velice užili a už se těšíme na pokračování při příštím setkání, které bude na získané dovednosti navazovat. (13.3.2024)

Dobrý start do základní školy

Dobrý start do základní školy
MŠ s podporou šablon I - OP JAK, Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004864
Podporovaná oblast: Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ
Společné setkání pedagogů ZŠ, MŠ a rodičů s dětmi proběhlo v mateřské škole.
Mgr. Věra Koutná seznámila rodiče s průběhem zápisu do první třídy ZŠ, následovala část teoretická týkající se školní zralosti a připravenosti dítěte na roli školáka.
Děti se opět setkaly se svou budoucí učitelkou, v připravených hrách a aktivitách si vyzkoušely některé dovednosti, které by měl budoucí školák zvládnout. Pro rodiče to byla názorná ukázka, jak hrou rozvíjet oslabené funkce, jak dítěti pomoci zvládnout začátky v první třídě.  (12.3.2024)

Malá technická univerzita - Stavitel věží

Malá technická univerzita - Stavitel věží
MŠ s podporou šablon I - OP JAK, Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004864
4. lekce
Lektorka Malé technické univerzity P. Čechová k nám opět dorazila vybavená speciálními pomůckami, různými stavebními materiály a sadou technických výkresů, podle kterých jsme stavěli věže. Předcházelo tomu seznámení s tématem projektového dne, řekli jsme si, jaké věže známe a k čemu slouží. Pak přišly na řadu kreativní činnosti, děti stavěly věže podle svých představ. U všech staveb jsme si ověřili získané poznatky – pro stabilitu výškových budov je důležitá pevná a široká základna a správné vázání stavebních materiálů.
Stavitelskými aktivitami jsme v dětech rozvíjeli jejich technické a logické dovednosti, pozitivní vztah k technickým oborům, prostorové vnímání, samostatnost, práci ve skupině, jemnou motoriku.
Nechybělo ani závěrečné zhodnocení dne a předání diplomů dětem. (7.2.2024)

Wellbeing (pocit tělesné a duševní pohody) – kurz na klíč pro celou sborovnu

MŠ s podporou šablon I - OP JAK, Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004864
Podporovaná oblast: Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

Teoreticko – praktický vzdělávací program, který byl zaměřen na tělesnou a duševní pohodu pedagogů a jeho důležitosti pro vzdělávací výsledky. Cílem bylo zdokonalit kompetence pedagogů v oblasti wellbeingu, k nalézání pocitu smysluplnosti v pracovním i osobním životě.
V teoretické části jsme se seznámili s klíčovými elementy wellbeingu, kterými jsou smysluplnost, vztahy, finance, zdraví a společnost. V praktické části jsme získali konkrétní návody, jak pracovat se svými emocemi a jak udržovat kvalitní osobní i profesionální vztahy.
Osvojili jsme si metody, které nám pomohou uplatnit naše silné stránky, plánovat, řešit problematické situace či zvládat stres.
Seznámili jsme se se způsoby, jak se motivovat k práci, jak se udržet v dobré psychické i fyzické kondici a jak si vypěstovat pracovní návyky, které zabraňují únavě.
Součástí programu byla diskuze nad projednávanými tématy. Obdrželi jsme metodický materiál a další kontakty v případě zájmu o toto téma. (23.11.2023)

Malá technická univerzita - Stavitel mostů

Malá technická univerzita - Stavitel mostů
MŠ s podporou šablon I - OP JAK, Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004864
3. lekce
Projektové dopoledne začalo příběhem o králi Karlu IV. a stavbě Karlova mostu. S lektorkou Pavlou Čechovou si děti prohlédly obrázky k příběhu a fotografie mostů, vysvětlily si jejich význam. V první části programu stavěly děti mosty přes řeku podle vlastní fantazie. Díla jsme si prohlédli, děti je společně zhodnotily – co by se ještě dalo na jejich mostech zlepšit. Poté se dozvěděly, jak se mosty staví. Základem jsou pevné pilíře, které jsme s dětmi stavěli podle plánků a správné vázání cihel, které jsme si při společné stavbě velkého mostu také vyzkoušeli. Jeho stabilitu jsme si pak ověřili, přejít po něm mohli děti i dospělí. Součástí programu byla také venkovní aktivita. Děti si prohlédly most spojující břehy Slavonického potoka. Jednoduchým pokusem zjišťovaly vlastnosti různých přírodnin, rozdělily je na „plaváčky“ a „neplavce“. Tuto aktivitu si zopakovaly ve školce a svoje poznatky si zaznamenaly do pracovních listů. Závěrem proběhlo společné zhodnocení projektového dne a předání osvědčení dětem. (22.11.2023)

Malá technická univerzita - Malý architekt

Malá technická univerzita - Malý architekt
MŠ s podporou šablon I - OP JAK, Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004864
2. lekce 

Také dnes k nám přijela lektorka Pavla Čechová s kufrem plným stavebních kostek a speciální soupravou prvků a výkresů. Co jsme se naučili tentokrát? Např. co je to technický výkres a čtení v něm, kdo je architekt, stavební dozor, co je to půdorys, obvodové zdi a příčky. Děti stavěly domy podle vlastních návrhů a vytvářely půdorysy domů podle technických výkresů. Závěrečná část byla velmi tvořivá. Stavěli jsme půdorysy domů včetně vybavení z nasbíraných přírodnin. Děti pracovaly ve dvojicích nebo malých skupinkách, učily se tak spolupracovat, domlouvat se, řešit společně zadaný úkol, popsat svoji práci. Na závěr všichni získali osvědčení (diplom), které je pro děti odměnou, nikoli hodnocením. (18.10.2023)

Malá technická univerzita - Stavitel města

Malá technická univerzita - Stavitel města
MŠ s podporou šablon I - OP JAK, Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004864
Ve středu 20.9.2023 proběhl první z řady projektových dnů, které připravujeme pro nejstarší děti ve spolupráci s neziskovou organizací Malá technika z.ú.
1. lekci s názvem Stavitel města vedla vyškolená specialistka na vzdělávání dětí v oblasti polytechnické gramotnosti Pavla Čechová. Lektorka přijela s kufrem plným stavebnicových kostek, map, dětských technických výkresů a dalších pomůcek. Po krátké motivační hře děti společně popsaly naše město, důležité stavby ve městě a jejich využití, rozeznávaly mapové značky, učily se zorientovat mapu podle světových stran nebo výrazného bodu ve městě, dozvěděli jsme se, kdo je kartograf, vyzkoušeli jsme si tvorbu vlastních map a zakreslování do nich. Děti budovy také stavěly ze stavebnice, dle vlastního výběru jim přiřadily mapovou značku a umístily je do města kolem silnice. Promýšlely a zdůvodňovaly jejich pozice – bazén v okrajové části, divadlo a policie na náměstí... A co nemocnice vedle požární stanice? Jak to vidí ostatní?
Následovala rušnější část na školní zahradě, kde děti dostávaly za splněné disciplíny „žetony“ a za ně pak mohly nakupovat budovy do svých měst (základy finanční gramotnosti).
Dopoledne bylo nabité aktivitami a pokud vám děti odpoledne řekly, že si hrály na stavitele, pak je to v pořádku. My víme, že pracovaly a učily se spolupracovat, domlouvat se, rozvíjely logické myšlení, prostorové vnímání, jemnou motoriku a mnoho dalšího.
Lekce, které budou navazovat: Malý architekt, Stavitel mostů, Stavitel věží.

Dobrý start do základní školy

Dobrý start do základní školy
MŠ s podporou šablon I - OP JAK, Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004864
Podporovaná oblast: Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ
Setkání v MŠ se zúčastnili: učitelky MŠ, učitelka ZŠ Mgr. Vendulka Bitalová, rodiče s dětmi.
Cílem setkání bylo: Informovat rodiče o školní zralosti a připravenosti dítěte na roli školáka, co a jak se dá trénovat před nástupem dítěte do školy, jak můžeme dítěti pomoci zvládnout začátky v první třídě. Poskytnout rodičům prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu. Aktivní zapojení rodičů do průběhu setkání formou diskuze.
Setkání proběhlo v příjemné a přátelské atmosféře, rodiče se zajímali o problematiku školní zralosti, průběh zápisu do 1. třídy, organizaci výuky v první třídě. Měli možnost seznámit se s budoucí třídní učitelkou svých dětí, i když mnohé z rodičů Mgr. Bitalová učila, a tak ji znají velmi dobře. Do programu se zapojili i děti s ukázkou, co by měl budoucí školák zvládnout. (30.3.2023)

Spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci dětí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví dětí při vzdělávání

Spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci dětí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví dětí při vzdělávání
MŠ s podporou šablon I - OP JAK, Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004864
Podporovaná oblast: Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ
Nejen děti, ale i zaměstnanci mateřské školy se stále vzdělávají. S kurzem zaměřeným na předcházení rizikům úrazů dětí i dospělých a poskytování první pomoci za námi přijela lektorka Mgr. Pavlína Miltová ze společnosti PMEDUCA. Zaměřila se přímo na situace, které se mohou stát ve vzdělávacím zařízení dětí. Mimo praktickou první pomoc probrala lektorka na kurzu také vybavení lékárničky, chronická onemocnění, která mohou vyústit v akutní stav, právní problematiku podávání léků dětem ve vzdělávacím zařízení. (9.3.2023)

Projekt Education for Tomorrow AT-CZ (eTOM AT-CZ)

Projekt Education for Tomorrow AT-CZ (eTOM AT-CZ)
Vzdělávací program DigiCesta
Přeshraniční vzdělávací iniciativa v pohraničním regionu Rakousko a Česko, program je zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků a na sdílení příkladů dobré praxe mezi zapojenými školami za účelem rozvoje digitální gramotnosti a kompetence pedagogů a tím i rozvoje digitální gramotnosti a kompetence dětí a žáků.
V rámci programu se pedagogové seznámí s konkrétními metodami a nástroji pro využívání digitálních technologií ve vzdělávání a získají praktické zkušenosti s jejich aplikací v každodenní práci.
Projektové aktivity: dvoudenní a jednodenní setkávání, letní škola, kolegiální podpora, mentorská podpora, otevřené hodiny (aktivity), závěrečné setkání learning journeys.

Česká obec sokolská: Se Sokolem do života

Česká obec sokolská: Se Sokolem do života
Naše mateřská škola se zapojila do projektu s názvem Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Projekt organizuje Česká obec sokolská, je pod záštitou MŠMT a Svazu měst a obcí (SMOČR). Zaměřuje se na nejmladší generaci - na předškoláky. U této věkové kategorie je důležité, aby si děti osvojily základy svých schopností a mohly se v pozdějším životě dále rozvíjet a zdokonalovat. Všemi aktivitami děti provází postavičky zvířátek.
Cílem projektu je, aby se co nejvíce dětí zapojilo do pohybových a rozumových aktivit, začlenily pohyb do budoucího života a naučily se ho mít rády.
 

Mateřská škola Slavonice, příspěvková organizace

Adresa:
Brněnská 200
378 81 Slavonice

Telefon: +420 384 493 118
Email: reditelka@msslavonice.cz

Datová schránka: zjdehcb
Webové stránky: https://www.msslavonice.cz/
IČ: 62540475
Případné platby lze poukázat na účet: 103778392/2250
MŠ Slavonice Mapa
Jsme zapojeni do projektů:
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign