Login

Charakteristika MŠ

Mateřská škola s prostornou zahradou stojí v okrajové části města. Kapacita školy je 120 dětí. Její vnitřní prostory tvoří šest tříd, hygienické zázemí pro děti a pedagogy, tři výdejny stravy, kabinety pro ukládání pomůcek a provozní blok se školní jídelnou, kancelářemi, sborovnou a zázemím pro provozní zaměstnance. Třídy jsou světlé, dostatečně prostorné a vybavené standardním nábytkem vhodným pro předškolní zařízení. Snažíme se o přiměřenou estetickou úroveň, funkčnost vybavení a bezpečnost, ale jde nám také o vytvoření dostatečně podnětného prostředí.

Školní zahrada je vybavena mobiliářem ke hře a rozvoji fyzické zdatnosti dětí. V zahradě postupně vznikají různá zákoutí, která umožňují prohlubování dětských vědomostí, prožitkové učení dětí a jejich aktivní zapojení v péči o květiny a bylinky.

Do přírody je to od nás jen pár kroků. Prožitek a přímý kontakt s okolním prostředím je v předškolním věku nejlepším prostředkem pro získávání a ověřování dětských zkušeností. To nás vedlo k vytvoření Naučné přírodovědné stezky Mateřské školy Slavonice, kam s dětmi často vyrážíme za poznáváním a experimenty. Objevujeme společně kouzlo her (tvořivých, dobrodružných, pohybových, smyslových atd.), učíme se, sportujeme, zkoumáme, pozorujeme, obdivujeme, odpočíváme, povídáme si... Probouzíme v dětech lásku k přírodě.

Školní vzdělávací program s názvem Učíme se pro život je zpracován v souladu se zásadami Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Témata jsme volili tak, aby byla dětem blízká, přirozeně motivující, snadno uchopitelná a přehledná. Činnostmi rozvíjíme všechny oblasti dětské osobnosti, jsou prostředkem k poznávání okolního světa a získávání schopnosti poradit si v nejrůznějších životních situacích. Obsahují prvky hry a tvořivosti. V maximální možné míře využíváme prožitkové učení, abychom co nejvíce omezili předávání hotových poznatků a slovních poučení.

Zřizovatelem školy je Město Slavonice.
Adresa:
Městský úřad Slavonice
Horní Náměstí 525
37881 Slavonice

Naše společné cíle a záměry

 • Spokojené děti a spokojení rodiče.
 • V součinnosti s rodinou vytvářet optimální podmínky pro všestranný rozvoj dítěte, vést každé dítě v souladu s jeho přirozeným vývojem, zajišťovat mu odpovídající podporu v jeho rozvoji a učení.
 • Poskytovat dětem v přiměřeném množství různorodé podněty, posilovat jejich přirozenou zvídavost, cíleně rozvíjet kognitivní (poznávací) procesy a funkce. 
 • Přiměřeně podporovat a stimulovat vývoj dětské řeči a komunikačních dovedností, které významně ovlivňují vztahy dětí s ostatními lidmi.
 • Podporovat tělesný rozvoj, fyzickou pohodu a tělesnou zdatnost dětí.
 • Umožňovat dětem pohyb a pobyt v přírodě v co možná největší míře, společně přírodu pozorovat, chránit a využívat jejích rozmanitostí a proměn ke vzdělávání, hrám a dalším aktivitám dětí.
 • Vést děti ke zdravým životním návykům (zajišťovat pitný režim, uspokojovat individuální potřebu odpočinku i pohybu, organizovat sportovní aktivity atd.).
 • Rozvíjet elementární vědomosti o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí. Učit děti vážit si života ve všech jeho formách.
 • Podporovat rozvoj manipulačních dovedností, učit děti sebeobslužným dovednostem.
 • Dát dětem prostor a podporovat je na cestě k samostatnosti. Obrnit se trpělivostí a nedělat za ně to, co zvládnou samy.
 • Učit děti vyrovnat se s neúspěchem, umět se učit (poučit) z vlastních chyb a omylů, radovat se z úspěchů a vykonané práce.Pěstovat v dětech úctu k vlastní osobě, k ostatním lidem, k okolnímu světu. Vést děti k vytváření funkčních mezilidských vztahů. Zaměřit se na citový, společenský a morální rozvoj dětí vyrůstajících v obtížných životních podmínkách.
 • Učit děti spoluvytvářet, přijímat a dodržovat dohodnutá pravidla (třídy, školy, společenská).
 • Ve speciální třídě zajišťovat dětem se speciálními vzdělávacími potřebami odbornou pomoc a podporu, podmínky, obsah vzdělávání a vzdělávací proces přizpůsobovat možnostem dětí.
 • Vytvářet podmínky pro společné vzdělávání dětí v běžných třídách (tzn. dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí intaktních), které reflektují jejich možnosti a potřeby, respektují míru nadání i dopad zdravotního stavu na průběh jejich vzdělávání. Při společném žití a učení posilovat v dětech schopnost vzájemné tolerance, ohleduplnosti a pomoci druhým.

Hrajeme si, učíme se, tvoříme, dovádíme…

Je pro nás důležité, abychom dny v mateřské škole prožili příjemně, abychom domů odcházeli s takovými prožitky, které naplňují naši touhu mít přátele, poznávat okolní svět, objevovat, učit se…

Nástěnka

Co nás čeká...

obrázek
Plánované aktivity, aktuální informace rodičům

Novinky

Klokanovy školky

obrázek

Projekt BIG ATCZ5

obrázek
Seznamování s němčinou

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Voňavá tajemství

obrázek
Metodická publikace nejen pro učitele
Mateřská škola Slavonice
Brněnská 200
tel. 384 493 118
návrhy školní dekorace:
akademická malířka Zuzana Krajčovičová
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014/2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign