logotyp
Login

Školní rok 2022 - 2023

Nástroje pro oživení a odolnost - Digitální učební pomůcky / 2022-2023

Nástroje pro oživení a odolnost - Digitální učební pomůcky / 2022-2023

Zakoupení digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedení nových vzdělávacích programů v oblasti IT (digitální učební pomůcky)

Vybavení tříd digitálními pomůckami podporuje rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.

Mateřská škola s podporou šablon 3

Mateřská škola s podporou šablon 3
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020262

Projekt bude podporovat tyto oblasti:
  • Školní asistent – personální podpora MŠ
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/ školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
  • Projektový den ve výuce
  • Projektový den mimo školu

Projektový den ve výuce: Cesta vlny

Projektový den ve výuce: Cesta vlny
Mateřská škola s podporou šablon 3
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020262

Včelky a Motýlky navštívila lektorka EVVO Mgr. Lucie Černická, aby dětem přiblížila výrobu příze z vlny až po klubko vlny. V úvodu se děti v kruhu předáváním vlněného míčku postupně lektorce představovaly.

V teoretické části programu se děti z vyprávění lektorky dozvěděly:

  • jak se vyrábí oblečení,
  • jak získáváme vlnu,
  • jaké oblečení se z vlny vyrábí,
  • proč lidé vyrábí oblečení z vlny,
  • jaká je cesta vlny (od koho, postup zpracování) – ostříhání ovce, praní vlny, kartáčování vlny, předení, pletení oblečení z vlny,
  • z čehose ještě vyrábí oblečení – vlákna z rostlin (ukázka rostliny bavlníku, z kterého se získává bavlna, dále len, bambus a konopí).

Podle obrazového materiálu se děti seznámily s dalšími zvířaty, od kterých získáváme vlnu. Měly možnost každý druh vlny si osahat a poznat, jaké mají vlastnosti (hebká, hřejivá…). Seznámili jsme se s dalšími materiály: kašmír z tibetské kozy, vlna z angorské kozy, z velblouda, z jaka a z lamy. Krátká zmínka ještě o bourci morušovém a ukázka hedvábí z jeho kukly.

V praktické části si děti samy postupně vyzkoušely krumplování (česání surové vlny kartáči – tzv. kramplemi), z výsledného česance s pomocí lektorky vlnu spřádaly pomocí vřetena.    

Dvojice dětí dostala kousek vlny, každé z dětí točilo konec opačným směrem a po chvilce vytvořily vlněný copánek.

Jako rozptýlení po klidné práci s vlnou lektorka zařadila pohybovou hru „Na ovečky a vlka“. Děti seznámila s pravidly a s doprovodným textem: „Ovečky, ovečky, vlci jsou tady. Poběžte!“.

U stolků vyrábění z vlny metodou plstění: Po ukázce postupu si děti zvolily barvu vlny dle svého přání. Vlnu si namočily v misce, namydlily a válely mezi dlaněmi. Třením vlny v mýdlové vodě vytvořily žížalky a červíky, které si odpoledne odnášely domů.

Na závěr si děti v kruhu na koberci zopakovaly nové poznatky. Děti také dostaly prostor na zhodnocení projektu a projevení svého názoru. Posíláním vlněného míčku si předávaly slovo, každý měl možnost říci, co se mu nejvíce líbilo x nelíbilo.

Děti se pomocí projektového dne dozvěděly nové teoretické i praktické informace o zpracování vlny a výrobě příze. Osvojily si řadu technických znalostí a dovedností. Seznámily se s chovem zvířat využívaných k produkci vlny, způsobem přípravy a zpracováním vlny, děti samy měly možnost česat, příst a vyrábět z vlny.

Pomocí tohoto ne zcela běžného tématu si děti rozvíjely zejména jemnou motoriku, smyslové vnímání, řečové schopnosti, naslouchání, prožívání, komunikaci, spolupráci, vědomí odpovědnosti za svou práci, schopnost vážit si práce druhých, povědomí o řemeslech a chovu zvířat.

Průběh projektového dne byl pro všechny zajímavý, naučný a přínosný. Děti se aktivně zapojovaly do všech činností a rozhovorů s lektorkou. S lektorkou byla velmi dobrá spolupráce, její přístup k dětem byl profesionální, vlídný a klidný. 

S. Fillerová Krušinová 

Projektový den mimo školu: Záchrana pro volně žijící zvířata v nouzi

Projektový den mimo školu: Záchrana pro volně žijící zvířata v nouzi
Mateřská škola s podporou šablon 3
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020262

V první části programu dal Pavel Dvořák prostor nejdříve dětem, které mohly vyjádřit své názory a zkušenosti.

Co je to příroda, co do ní ne/patří?
Děti měly celkem jasnou představu o tom, co do přírody patří a nepatří, co je její přirozenou součástí a co je dílem člověka. Víme, že člověk svou činností přírodě může nejen pomáhat, ale i ubližovat. Připomněli jsme si jarní úklid naučné stezky.


Jaká zvířata můžeme v našich lesích a na loukách potkat?
Děti dokázaly vyjmenovat velké množství volně žijících zvířat a ptáků, pan Dvořák vysvětlil, která zvířata a proč se na podzim ukládají k zimnímu spánku. Využili jsme také obrazový a zvukový materiál.

Jak se máme v přírodě chovat?
Všechny děti základní zásady znají: neodhazujeme odpadky, nekřičíme, neděláme hluk, neničíme rostliny, neubližujeme nejmenším tvorům v přírodě, nesaháme na zvířata, protože by mohla být nemocná, nehladíme mláďata, ani si je neodnášíme domů atd.

Záchrana volně žijících a ohrožených zvířat.
Při výkladu Pavel Dvořák uplatnil své zkušenosti z dlouholeté činnosti v záchranné stanici, uvedl příklady nejčastějších příčin zranění zvěře a ptáků, vysvětlil dětem, co dělat, pokud zraněné zvíře najdou. Vysvětlil, proč koncem podzimu najdou svůj dočasný domov v záchranné stanici někteří ježci, na čem si pochutnávají, co naopak pro ježky vhodné k jídlu není.

V druhé části proběhla prohlídka záchranné stanice s výkladem, krmení koz v zookoutku.
Následovala procházka přilehlého parku, kde jsme společně s panem Dvořákem hledali vhodná místa k přezimování ježků, v korunách stromů jsme objevili hnízda strak, ve starých stromech dutiny vhodné pro veverky či sovy. Cestou jsme nasbírali spoustu barevného listí, mladší děti si vyzkoušely výtvarnou techniku frotáž, starší otisky temperovými barvami – pelíšek pro ježka. Do nich pak ježky umístily (tvorba ježků různými výtvarnými technikami).

Spolupráce školy s pracovníkem záchranné stanice Pavlem Dvořákem byla velmi dobrá, přizpůsobil program potřebám a věku malých dětí, dokázal si získat jejich pozornost. Z poutavého vyprávění pana Dvořáka se děti dozvěděly, jak a proč se zvířata do záchranné stanice dostala, která se mohou vrátit do volné přírody a která naopak v záchranné stanici musí zůstat, čím se zdejší živočichové živí, co mají nebo nemají rádi.

J. Vacková

Projektový den ve výuce: Školka vzhůru nohama aneb na návštěvě u netopýrů

Projektový den ve výuce: Školka vzhůru nohama aneb na návštěvě u netopýrů
Mateřská škola s podporou šablon 3
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020262

Lektorka Olga Růžičková se dětem představila, seznámila je s cílem svého programu a vyprávění o netopýrech. V první části programu dala nejprve prostor dětem, které se mohly podělit s ostatními o své vědomosti a zkušenosti ze setkání s netopýry. Potom následoval příběh Lucčino první dobrodružství s využitým obrazového materiálu. Příběh byl pro děti velmi zajímavý, paní lektorka ho podala s velkým citem a děti se staly aktivními účastníky dramatizace příběhu. Příběh netopýra velkého – Lucky, si poté společně s obrázkovou nápovědou zopakovaly. Následovalo prohlížení fotografie netopýra s popisem těla. Lektorka upozornila na nápadné znaky – křídla, uši, ústa plná zubů.

Netopýři málo vidí, zato výborně slyší, toto bylo využito při pohybové hře na netopýra. Popis hry: Jedno dítě se zavázanýma očima a plyšovým netopýrem na zádech se přemisťuje po kruhu k netopýrovi, který na jeho tlesknutí odpovídá dvěma tlesknutími, jako ozvěna. 
Didaktická hra Hledej potravu pro netopýra: Všechny děti si zahrály na netopýry, choulily se v jeskyni, aby jim nebyla zima a na zvukový signál vyletěly pro potravu (obrázky hmyzu, pavouků a červů), děti vybíraly vhodnou netopýří potravu.
Pozorování dvou živých netopýrů Růži a Ocáska. Děti si prohlédly těla netopýrů, mohly se dotknout jejich hebké srsti, měly možnost slyšet hlasy netopýrů pomocí speciálního přístroje. Děti pozorovaly krmení netopýrů červy a jejich charakteristický pohyb. Dozvěděly se, že se dožívají 40-50 let, každý rok se samici narodí jedno až dvě mláďata, mají výborný sluch a čich, zimní období prospí v chladném, tmavém a vlhkém prostředí (např. sklepy, půdy, jeskyně).
Následovala výtvarná činnost, děti vytvořily papírové koláže s netopýry. Využily vodové barvy, pastelky, nůžky, lepidlo, tvrdé papíry.
Projektový den měl vliv na výsledky dětí v těchto oblastech: práce s informacemi, vzájemná spolupráce, respekt k živým bytostem, rozvoj komunikačních dovedností, využívání vlastních poznatků.
Obsah programu i provedení bylo přiměřené věku a schopnostem dětí. Nejzajímavější pro ně bylo setkání s živými netopýry. Děti byly aktivní, mohly uplatnit svoje zkušenosti. Novému se učily reálným a přirozeným prožitkem.

G. Krčmáriková, M. Krčmáriková

Projektový den ve výuce: Voda kolem nás

Projektový den ve výuce: Voda kolem nás
Mateřská škola s podporou šablon 3
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020262

Za dětmi přijela návštěva ze světa Fantazie (dříve Houbový park) s příběhem o kapičce Haničce. Děti si s lektorkami zahrály, jak kapička putovala a co všechno viděla, než spadla na zem. Zjišťovaly společně vlastnosti vody, vyzkoušely několik jednoduchých pokusů: co se stane s vajíčkem v osolené vodě, kde nejlépe schne prádlo, výbuch sopky, princip čištění vody - vodu zkoušely vyčistit přes různéh filtry (štěrkový, pískový a papírový). S pomocí barev a vody vytvořily obrázky o kapičce Haničce a vymalovaly magnetky. Děti se také dozvěděly o nutnosti udržovat v přírodě pořádek, zapojily se do úklidu našeho okolí. Na školní zahradě vyhledávaly, uklízely a třídily "odpadky", které tam pro tuto akci připravily paní učitelky.
Byla použita názorná, praktická, aktivizující, slovní a prožitková metoda. Lektorky poskytly dostatek času, aby si děti vyzkoušely jednotlivé pokusy a  měly možnost klást otázky a být zvídavé. Program je inspirativní pro další práci s dětmi v MŠ.

D. Loudínová
 

Projektový den ve výuce: Stavitel města

Projektový den ve výuce: Stavitel města
Mateřská škola s podporou šablon 3
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020262

Lektorka Pavla Čechová (vyškolený odborník společnosti Malá technika z.ú.) dětem představila téma programu, jasně a srozumitelně je uvedla do problematiky infrastruktury města. Děti měly možnost rozebrat situaci v našem městě – jaké významné či zajímavé budovy v něm najdeme, jaká zařízení poskytující služby obyvatelstvu zde fungují, jaký je rozdíl mez hasičskou zbrojnicí a stanicí, mezi zastávkou a nádražím apod. K těmto a dalším budovám, které můžeme ve městech najít, jsme přiřazovali piktogramy, se kterými se můžeme setkat na dopravních značkách či v mapách.
Dětem byly poté nabídnuty plány a podlahové puzzle znázorňující dopravní síť města, kterou v menších skupinkách podle plánů velmi svižně sestavily.
V další části programu si dvojice dětí vybíraly piktogramy staveb (školu, kostel, lékárnu, policejní stanici, poštu, nádraží atd.)  a ze stavebnice DUPLO dle vlastních představ tyto veřejné městské objekty vystavěly. Všechny stavby byly zakomponovány do města, promýšleli jsme jejich pozici ve městě. Umístění budov poté děti vyznačily do velké mapy. Mapu jsme si prohlédli, zkusili jsme si ji správně zorientovat.
Další číst programu měla probíhat na školní zahradě, počasí nám však nepřálo, a tak i tato část probíhala ve třídách:
Po malém občerstvení jsme se opět rozdělili do skupin. Vznikly tak čtyři týmy, které se vystřídaly na stanovištích s úkoly, kde měly děti možnost protáhnout svá těla a prověřit svoji obratnost a zručnost. Na jednotlivých stanovištích na děti čekala střelba míčkem na plechovky, skákání panáka, házení žabkami do rybníka, skákání v pytli, prolézání tunelem atd. Za splněné úkoly dostávaly týmy body (kostičky z DUPLA), za ně pak mohly u makléře nakupovat budovy do svých měst (piktogramy, které jsme lepili do mapy města). Bylo třeba promýšlet, co město potřebuje nejvíc, co je důležité, aby život ve městě fungoval a lidé v něm měli zajištěnou péči a dobře se jim v něm žilo. Také se děti domlouvaly na pozici budov ve městě, kde bude nejvýhodnější jejich umístění a proč.
Děti přirozeně v průběhu aktivit pracovaly s mapou, zjistily, k čemu nám mapy slouží, pracovaly také se svými představami a zkušenostmi. Naučily se nové pojmy jako stavitel, piktogram, kartograf, ptačí perspektiva, pozemek atd.
Lektorka měla vše velmi dobře připravené, promyšlené, děti provázela tématem srozumitelně, hravou formou. 
Děti pracovaly samostatně, ale také ve skupinách – učily se spolupracovat, měly možnost uplatnit svou představivost, logické uvažování a tvořivé technické myšlení, posilovaly schopnost prostorového vnímání, procvičovaly jemnou motoriku. Střídaly se jednodušší aktivity s náročnějšími. Děti pracovaly se zájmem a nadšením, vyzkoušely si nové aktivity. Srozumitelně a hravou formou získaly elementární poznatky o práci kartografů a fungování infrastruktury kolem nás.
Lektorka ocenila práci dětí i pedagogů, dle jejích slov jsme sehraný kolektiv, který je zvyklý spolupracovat a dokáže se nadchnout pro práci.  
Projektový den se povedl. Děti měly možnost na závěr vyjádřit svoje dojmy, říct, co se jim líbilo, co bylo jednoduché a co naopak bylo obtížné. Úplnou tečkou za zajímavým dopolednem bylo předání diplomů malým stavitelům.

M. Novotná

Projektový den ve výuce: Létající barvy

Projektový den ve výuce: Létající barvy
Mateřská škola s podporou šablon 3
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020262

Dvě projektová dopoledne byla zaměřená na polytechnické vzdělávání dětí. Pracovali jsme v malých skupinách. Po krátké instruktáži lektorkou Vendulou Havlíčkovou se děti se svými učitelkami pustily do připravených aktivit.
Hlavní náplň programu tvořila zajímavá výtvarná činnost s využitím didakticko-výtvarné pomůcky „Létající barvy“. Barvami na textil děti kreslily na papírové kruhy umístěné v centrifuze různé vzory, vlastní silou ji roztočily a pomocí odstředivé síly vytvářely krásné originální obrázky, které si přenesly na trička. Vyzkoušely si propojování a míchání barev, chování barev při odstředivé síle atd. Společně jsme uspořádali výstavu triček a děti zkoušely najít dvojici šablona-tričko.
Součástí programu byly také didaktické pomůcky a edukativní hry firmy Zábavné učení, které děti se zájmem vyzkoušely a prozkoumaly. Užily si s nimi zábavu, ale také trénovaly pozornost, trpělivost, logické uvažování, kreativitu, hrubou i jemnou motoriku, orientaci v prostoru, obratnost, pohotovost, rovnováhu, koordinaci pohybu a další schopnosti a dovednosti. Největší zájem byl o akční typ her: např. lidský jeřáb (děti speciálními čelenkami opatřenými šňůrami s háky „lovily“ kostky s kovovými oky), tyčková stavebnice, kruhy „Skoč a hoď“, balanční hra Město, dětská vozítka (do pohybu je děti uvedly a řídily jejich směr pouze pomocí nohou). Zaujaly je ale i didaktické skládanky, mozaiky, edukační hry.
Lektorka byla pro děti příjemným průvodcem celého dopoledne s milým přístupem a velkou trpělivostí. Připravila prostředí a rozmístila didaktické pomůcky a srozumitelně vysvětlila pravidla ukázkových her přiměřeně věku dětí. Popsala práci s centrifugou a vyrobila názornou ukázku. Každému dítěti dala dostatek prostoru na tvoření (výběr barev a jejich nanášení na papírovou šablonu, roztočení centrifugy a válení válečkem). Každé dítě při práci povzbuzovala a chválila.
Projektový den byl zpestřením a obohacením běžných vzdělávacích činností. Dětem se vlastnoručně ozdobená trička moc líbí a s radostí je nosí do školky.

P. Vasmerová, S. Fillerová 

Projektový den mimo školu: Lesní pohádka, zvířata v ZOO

Projektový den mimo školu: Lesní pohádka, zvířata v ZOO
Mateřská škola s podporou šablon 3
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020262

Za vzděláváním jsme tentokrát vyrazili do ZOO Ohrada nedaleko Hluboké nad Vltavou.
První část programu proběhla ve vzdělávacím centru. Pro navození správné atmosféry lektorka Michaela Hartlová použila nahrávku zvuků lesa. Poté rozdala dětem čepičky na dramatizaci (myšky, jeleny, vlka, medvěda, lišku, motýly atd.) a motivovanou pohybovou aktivitou se společně rozcvičily. Následovala interaktivní pohádka o lesních zvířátkách, která vyhnala z lesa smrdutého tchoře. Cílem bylo poznání, že každý tvor má v přírodě své místo, i když se nám na první pohled zdá, že všemu jen škodí. 

V druhé části programu lektorka pozvala děti na komentovanou prohlídku expozice „Mravenčí hnízdo”, kde měly možnost pozorovat podivuhodný svět mravenců, jak se starají o své potomstvo a vedou skvěle uspořádaný sociální život.
Součástí programu byla také prohlídka zoologické zahrady. Největší pozornost a obdiv sklidila tato zvířata: medvědi, tygři, plameňáci, vydry, opice, vlci, orli, surikaty, sysli, ryby, hadi a ještěři.
Po návratu do MŠ děti své zážitky výtvarně ztvárnily. Namalovaly zvíře, které se jim nejvíce v ZOO líbilo. Následující den děti poznávaly hlasy zvířat nahrané na CD.
Obsah programu zahrnoval rozvoj elementárních i specifických vědomostí a dovedností dětí, byl přiměřený jejich věku a možnostem. Prostřednictvím dramatického prožitku děti pochopily, jak je důležitá rovnováha v přírodě, a že nejlépe funguje příroda, když do ní nezasahuje člověk. Byl rozvíjen pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou, prohlouben zájem o zvířata. Program a zejména prohlídka ZOO děti zaujala, byly vnímavé a aktivní, mohly uplatnit své zkušenosti a vědomosti, novému se učily reálným a přirozeným prožitkem.

G. Vaňková, M. Krčmáriková

Setkávání předškoláků s němčinou pokračuje v projektu EduSTEM

Setkávání předškoláků s němčinou pokračuje v projektu EduSTEM
Projekt EduSTEM ATCZ2020 je organizován v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika a podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Svojí strukturou a zastoupením partnerů navazuje na projekt BIG (realizovaný v letech 2016 – 2019), zaměřuje se však hlavně na podporu badatelských činností u dětí v mateřských školách v oblastech STEM (Science, Technology, Engineering,  Mathematics) v propojení s německým jazykem.
Trvání projektu: 1.11. 2019 – 31.10. 2022
Cíl projektu: Různými formami spolupráce přes hranice směřovat k zavádění novodobého vzdělávacího konceptu STEM (česky Věda, Technologie, Technické obory, Matematika) a napomoci tak překonat nepříznivou pozici příhraničních regionů a přispět k podpoře rozvoje území.
Hlavní projektové aktivity mají za cíl ukázat pedagogickým pracovníkům, jak lze hravou formou vzbudit v dětech zájem o biotechnologii, fyzikální zákony, techniku, matematiku, chemii již v prostředí mateřských a základních škol.
Badatelské aktivity podpoří přirozenou zvídavost dětí, kritické myšlení, projektovou výuku a učení v životních situacích. Seznamování bude doplněno experimenty, vysvětlujícími srozumitelnou formou principy vědních oborů. Cíle projektu reagují také na potřebu zatraktivnění technických a přírodovědných oborů na všech stupních vzdělávání.
Vedoucí partner: Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Schulen und Kindergärten, St. Pölten, Rakousko
Projektový partner v Jihočeském kraji: Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

Více o projektu: www.edustem.zvas.cz

Výlet do vesmíru

Výlet do vesmíru
V rámci projektu EduSTEM navštívily děti v pondělí 7.11.2022 Planetárium v Jindřichově Hradci. Pomocí animace a živé komunikace s lektorem zhlédly film o planetách naší Sluneční soustavy. Seznámily se se zákonitostmi vesmíru a rozšířily si poznatky o vesmírných objektech. Další pohádkový film se jmenoval: „Khrumka a vesmírná raketa“. Khrumka a jeho kamarád Kippy se vydávají s vesmírným robotem Robixem do vesmíru, aby poznali vlastnosti planet a dalších vesmírných těles.
Navštívili jsme také hvězdárnu, v kopuli děti dalekohledem pozorovaly slunce. Prostředí planetária je velmi příjemné a pohodlné sezení při pozorování vesmírných těles v nás vyvolávalo dojem, že součástí animovaného vesmíru jsme i my. Lektor s dětmi příjemně komunikoval, na jeho otázky s malou dopomocí a nápovědou od učitelek děti dokázaly správně odpovědět.

Planetárium a hvězdárna

Planetárium Planetárium Planetárium Hvězdárna Planetárium Planetárium Hvězdárna Hvězdárna

Česko-rakouské setkání v naší škole

V rámci projektu EDUSTEM přijely do naší MŠ dne 23.11.2023 děti z partnerské školy v Litschau. Děti z obou škol měly možnost pod vedením lektorky Anny Poledňákové prožít tři badatelské aktivity. Seznámili jsme se s několika základními fyzikálními zákony, které jsme si ověřili v jednoduchých pokusech. Zabývali jsme se výrobou lávové lampy, tělesným těžištěm a statickou elektřinou. Pak následovalo společné hraní v českém i německém jazyce: Zajíček ve své jamce, Balíčku zabal se a Jeden tlustý medvěd. Hry se moc líbily, všechny děti se do nich naprosto přirozeně a spontánně zapojily. Rakouské děti hádaly hádanky, které jim české děti položily v němčině. Společně jsme se občerstvili, a poté děti dostaly prostor pro hraní s hračkami.  Na závěr setkání si děti navzájem předaly vyrobené dárky a řekly si říkanku na rozloučenou.

Lávová lampa Pokus s balónky Společná svačinka Dárky pro rakouské kamarády

Aktivity s partnerskou MŠ v Rakousku

Aktivity s partnerskou MŠ v Rakousku

V rámci projektu EDUSTEM se nám konečně podařilo vyjet 20.5.2022 na partnerskou návštěvu do Rakouska. Od letošního roku máme partnerství se školkou v Litschau. Tato školka nás pozvala na společnou akci do Muzea umění ve Schremsu. Zde jsme absolvovali prohlídku moderního umění (v německém jazyce s překladem) a pak jsme se sami pustili do práce s hlínou. Děti vyráběly své vlastní obrázky z hlíny, které závěrem vyplnily barvami. Potom jsme se všichni přesunuli do muzeiní zahrady, kde proběhla neformální setkání dětí i dospělých. Zahrada nabízela spoustu místa ke hrám a děti si tento čas krásně užily a občas byla z úst našich dětí slyšet i němčina. Nejčastěji: „Komm zu mir!“ 
Závěrečnou aktivitou byla společná dětská práce, kdy z papírových kousků vyráběly svým učitelkám barevné šaty. Všem se společná koláž moc povedla. Děti měly možnost naslouchat cizímu jazyku v praxi a věříme, že budou i další možnosti, kdy děti ztratí zábrany a využijí vše, co se ve školce v jazyce našich sousedů, naučily.

V. Benešová 

Mikroskopování

Mikroskopování
Zvětšený svět je pro děti i dospělé fascinující. Výchovně vzdělávací program v rámci projektu EduSTEM na téma „Život brouka“ lektorky zahájily motivační písničkou a básničkou. Program byl velmi pestrý. Děti si v mini teráriích, pod lupou a v plastových krabičkách prohlédly živé zástupce hmyzí říše a svlečené „kabátky“ pavouků a brouků, pomocí modelu jim byl vysvětlen vývojový cyklus brouka, pavouka, motýla a mravence, postupně se dozvěděly základní informace o jejich životě. Následovalo rozdělení dětí do čtyř skupin, které se prostřídaly při plnění badatelských a pohybových aktivit. Děti se seznámily s mikroskopy, se základy jejich užívání a obsluhou, s digitálními technologiemi, které nám umožnily přehledně sledovat vzorky nejen na monitoru počítače, ale také na promítacím plátně. Mezi objekty pozorování byl opět známý hmyz a různé části hmyzího těla. Děti si také vyzkoušely svoji zručnost při hodu na pavučinu, při "vylétání" z kukly a při slalomu mezi houbami v broučím převleku. Na magnetické tabulce sestavovaly obrázky hmyzu z částí, hmyzáčky objevovaly také s využitím plastických obrázků a frotáže (výtvarná technika - přenášení reliéfní struktury na papír). Na závěr děti zhodnotily, co se jim nejvíce líbilo, za aktivní snažení dostaly sladkou odměnu – želé pavouka.

M. Špringerová

Pokusy - aktivity s dětmi v projektu EduSTEM

Barevná paleta Lávová lampa Mávající rukavice Mávající rukavice Povrchové napětí Sopka Sopka Sopka Přenos vody brčkem a pipetou Rozvíjej se poupátko
Mateřská škola Slavonice, příspěvková organizace

Adresa:
Brněnská 200
378 81 Slavonice

Telefon: +420 384 493 118
Email: reditelka@msslavonice.cz

Datová schránka: zjdehcb
Webové stránky: https://www.msslavonice.cz/
IČ: 62540475
Případné platby lze poukázat na účet: 103778392/2250
MŠ Slavonice Mapa
Jsme zapojeni do projektů:
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign