logotyp
Login

Charakteristika MŠ

Mateřská škola s prostornou zahradou stojí v okrajové části města. Její vnitřní prostory tvoří šest tříd, hygienické zázemí pro děti a pedagogy, tři výdejny stravy, kabinety pro ukládání pomůcek a provozní blok se školní jídelnou, kancelářemi, sborovnou a zázemím pro provozní zaměstnance. Součástí budovy je plynová kotelna. Třídy jsou světlé, dostatečně prostorné a zařízené standardním nábytkem vhodným pro předškolní zařízení. Snažíme se o přiměřenou estetickou úroveň, funkčnost vybavení a bezpečnost, ale jde nám také o vytvoření dostatečně podnětného prostředí.

Školu obklopuje zahrada. Je vybavena mobiliářem ke hře a rozvoji fyzické zdatnosti, obratnosti a zručnosti dětí. Bylinková zahrádka a „babiččin záhon“ podporují prožitkové učení a aktivní zapojení dětí v péči o květiny a bylinky, poskytují příležitost k poznávání hmyzu a dalších drobných obyvatel zahrady.

Do přírody je to od nás jen pár kroků. Prožitek a přímý kontakt s okolním prostředím je v předškolním věku nejlepším prostředkem pro získávání a ověřování dětských zkušeností. To nás vedlo k vytvoření Naučné přírodovědné stezky Mateřské školy Slavonice, kam s dětmi často vyrážíme za poznáváním a experimenty. Objevujeme společně kouzlo her (tvořivých, dobrodružných, pohybových, smyslových atd.), učíme se, sportujeme, zkoumáme, pozorujeme, obdivujeme, odpočíváme, povídáme si... Probouzíme v dětech lásku k přírodě.

Školní vzdělávací program s názvem Učíme se pro život je zpracován v souladu se zásadami Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Témata jsme volili tak, aby byla dětem blízká, přirozeně motivující, snadno uchopitelná a přehledná. Činnostmi rozvíjíme všechny oblasti dětské osobnosti, jsou prostředkem k poznávání okolního světa a získávání schopnosti poradit si v nejrůznějších životních situacích. Obsahují prvky hry a tvořivosti. V maximální možné míře využíváme prožitkové učení, abychom co nejvíce omezili předávání hotových poznatků a slovních poučení.

Zřizovatelem školy je Město Slavonice.
Adresa:
Městský úřad Slavonice
Horní Náměstí 525
37881 Slavonice 

Naše společné cíle a záměry

 • Spokojené děti a spokojení rodiče.
 • V součinnosti s rodinou vytvářet optimální podmínky pro všestranný rozvoj dítěte, vést každé dítě v souladu s jeho přirozeným vývojem, zajišťovat mu odpovídající podporu v jeho rozvoji a učení.
 • Poskytovat dětem v přiměřeném množství různorodé podněty, posilovat jejich přirozenou zvídavost, cíleně rozvíjet kognitivní (poznávací) procesy a funkce. 
 • Přiměřeně podporovat a stimulovat vývoj dětské řeči a komunikačních dovedností, které významně ovlivňují vztahy dětí s ostatními lidmi.
 • Podporovat tělesný rozvoj, fyzickou pohodu a tělesnou zdatnost dětí.
 • Umožňovat dětem pohyb a pobyt v přírodě v co možná největší míře, společně přírodu pozorovat, chránit a využívat jejích rozmanitostí a proměn ke vzdělávání, hrám a dalším aktivitám dětí.
 • Vést děti ke zdravým životním návykům (zajišťovat pitný režim, uspokojovat individuální potřebu odpočinku i pohybu, organizovat sportovní aktivity atd.).
 • Rozvíjet elementární vědomosti o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí. Učit děti vážit si života ve všech jeho formách.
 • Podporovat rozvoj manipulačních dovedností, učit děti sebeobslužným dovednostem.
 • Dát dětem prostor a podporovat je na cestě k samostatnosti. Obrnit se trpělivostí a nedělat za ně to, co zvládnou samy.
 • Učit děti vyrovnat se s neúspěchem, umět se učit (poučit) z vlastních chyb a omylů, radovat se z úspěchů a vykonané práce.Pěstovat v dětech úctu k vlastní osobě, k ostatním lidem, k okolnímu světu. Vést děti k vytváření funkčních mezilidských vztahů. Zaměřit se na citový, společenský a morální rozvoj dětí vyrůstajících v obtížných životních podmínkách.
 • Učit děti spoluvytvářet, přijímat a dodržovat dohodnutá pravidla (třídy, školy, společenská).
 • Ve speciální třídě zajišťovat dětem se speciálními vzdělávacími potřebami odbornou pomoc a podporu, podmínky, obsah vzdělávání a vzdělávací proces přizpůsobovat možnostem dětí.
 • Vytvářet podmínky pro společné vzdělávání dětí v běžných třídách (tzn. dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí intaktních), které reflektují jejich možnosti a potřeby, respektují míru nadání i dopad zdravotního stavu na průběh jejich vzdělávání. Při společném žití a učení posilovat v dětech schopnost vzájemné tolerance, ohleduplnosti a pomoci druhým.

Hrajeme si, učíme se, tvoříme, dovádíme…

Je pro nás důležité, abychom dny v mateřské škole prožili příjemně, abychom domů odcházeli s takovými prožitky, které naplňují naši touhu mít přátele, poznávat okolní svět, objevovat, učit se…

Každá pomoc potěší - spolupracujeme s místními organizacemi, s rodinami dětí

Mateřská škola SlavoniceBrněnská 200 tel. 384 493 118 návrhy školní dekorace: akademická malířka Zuzana Krajčovičová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign