logotyp
Login

Historie v datech

Historie školy v datech

Historie školy v datech

3. září 1983 proběhlo slavnostní otevření mateřské školy Slavonice, provozovatelem je n.p. Otavan, ředitelka školy paní Marta Valentová přebrala od předsedy MNV klíče od budovy.
5. září 1983 byl zahájen provoz  školy, v tento den se poprvé budovou rozezněly dětské hlásky. Školka byla rozdělena na tři oddělení, každé oddělení mělo samostatnou třídu – pracovnu, která byla současně využívána jako jídelna a hernu, která se rozložením lehátek upravovala na ložnici. Vlastní výchovně vzdělávací práce probíhala v jednotlivých třídách podle Programu výchovné práce pro jesle a mateřské školy.
V srpnu 1988 odešla do důchodu ředitelka školy Marta Valentová, na místo ředitelky nastoupila  Vítězslava Benešová.

Po roce 1989 se v práci učitelek MŠ začaly objevovat nové prvky ve výchově – v naší mateřské škole to byla např. křesťanská výchova, náprava vadného držení těla a seznamování dětí se základy německého jazyka.
Školní rok 1990 - 1991
Výchovná práce s dětmi byla prováděna na základě stanovených cílů v jednotlivých třídách. Děti dostaly více prostoru pro hry a každá učitelka měla možnost naplánovat si takovou koncepci, kterou považovala za vhodnou pro její kolektiv. Snahou bylo navrátit děti více k přírodě a učit je více prožitkem a vlastním pozorováním.

Školská reforma
Rozvoj, dostupnost a kvalitu předškolního vzdělávání podpořily novely zákonů týkajících se školství. Podle Zákona č. 564/19 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství vykonává samosprávu ve školství obec a nově zřízené školské úřady, učitelé přestávají být zaměstnanci školských odborů úřadů státní správy.

Školský zákon vydaný v roce 1990 prošel celou řadou změn a novelizací, než dostal podobu současného Školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání. Na rozdíl od předchozích období pojímá mateřskou školu jako instituci vzdělávací – tedy školu, nikoli školské zařízení.
Školní rok 1992 - 1993
Do roku 1992 byl provozovatelem MŠ Slavonice národní podnik Otavan, který v tomto roce předal bezplatně celé zařízení do správy Městského úřadu Slavonice. Ten byl majitelem budovy už od výstavby, od roku 1992 mu patří i vybavení.

Další změna nastala k 1. červnu 1992, kdy byla ve Slavonicích na náměstí Míru uzavřena I. Mateřská škola a všechny děti byly převedeny do MŠ v Brněnská ulici. Skončila tak dlouholetá historie, kdy byly počínaje rokem 1952 v našem městě vždy dvě mateřské školy. Do funkce ředitelky mateřské školy Slavonice potvrdila konkurzní komise Vítězslavu Benešovou.
Školní rok 1993 - 1994
Vybudováním příček ve všech odděleních se prostor rozdělil na šest tříd. Výchovná práce s dětmi  byla prováděna na základě tématických celků předem naplánovaných v jednotlivých třídách. Pracovní doba učitelek byla přizpůsobena tak, aby každá mohla ve své třídě věnovat dětem dostatek individuální péče podle potřeb každého dítěte. V mateřské škole byla zřízena speciální třída, ve které je doposud poskytována péče dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Kapacita školy je 120 dětí.

1. ledna 1994 vstoupila v platnost obecně závazná vyhláška O příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin. Měsíční školné bylo 120,- Kč.
Od 2. do 4. června 1997 proběhla na naší škole hloubková kontrola ČŠI. Předmětem inspekce bylo komplexní posouzení činnosti mateřské školy. Její závěry byly pro naši školku velmi příznivé. Inspekce byla spokojena nejen s administrativním vedením školy, ale i s úrovní výchovně-vzdělávací práce učitelek.
1. ledna 1998 vstoupila Mateřská škola Slavonice do právní subjektivity.

Ohlédnutí za minulostí

Rok 2000 byl pro naši mateřskou školu mimořádný. V tomto roce jsme oslavili 100. výročí otevření mateřské školy ve Slavonicích. První zmínka o zřízení mateřské školy v našem městě byla nalezena v dokumentech uložených ve státním archivu v Jindřichově Hradci s datem 19. října 1900.
U příležitosti tohoto významného výročí připravila naše MŠ pro děti, rodiče a veřejnost několik kulturních a sportovních akcí.
V roce 2001 byl vydán Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, prozatím jako doporučený. Přestože nebyl povinný, řada škol podle tohoto programu začala pracovat. Závazným se tento dokument stal až od 1. září 2003.
12. - 13. června 2001 proběhla na naší škole kontrola ČŠI. Naše mateřská škola byla vyhodnocena jako zařízení pro děti velice podnětné, zajímavé a obsahově bohaté, které u dětí vyvolává radost a uspokojení z učení. Obsah vzdělávání respektuje věkové zvláštnosti a přirozený život dítěte. Děti dostávají mnoho příležitostí k sebevyjádření a uplatnění představivosti (ze zprávy ČŠI).
Školní rok 2002 - 2003
Společně jsme se pustili do zpracovávání našeho prvního školního vzdělávacího programu podle nové koncepce pro předškolní vzdělávání. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zůstává prozatím materiálem pouze doporučeným.
30. května 2003 se konaly oslavy 20. výročí otevření budovy současné mateřské školy.
Školní rok 2003 - 2004
V mateřské škole jsme se učili pracovat podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který se v tomto roce stává povinnou koncepcí všech předškolních zařízení. Upravovali jsme a rozpracovávali vlastní školní vzdělávací program.
30. června 2004 se s mateřskou školou rozloučila a odešla do důchodu paní Hana Haluzová, která více než 20 let pečovala o prostory této mateřské školy a její okolí.
Školní rok 2004 - 2005
Díky autorským malbám akademické malířky Zuzany Krajčovičové se třídy postupně proměňovaly v barevná, veselá a pro děti určitě nevšední místa:
I. blok – Na dvorečku, II. blok – Na louce, III. blok – Vodní svět.
1. ledna 2005 došlo ke změnám v platbách školného. Podle Školského zákona č. 561/2004 Sb. se vzdělávání dětí v posledním ročníku mateřské školy poskytuje bezplatně. Děti s odloženou povinnou školní docházkou jsou rovněž od úplaty osvobozeny.
Od 1. září 2007 mají mateřské školy povinnost vytvořit vlastní školní vzdělávací program. Při jeho zpracovávání vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, zároveň má být vytvořen tak, aby respektoval možnosti a podmínky pro práci v konkrétní mateřské škole.
Školní rok 2007 - 2008
Bylo nutné provést úpravy některých prostor MŠ dle požadavků a norem EU. Jednalo se o úpravy dětských toalet, koupelen, tříd, školní kuchyně a zahrady.
V září 2008 jsme oslavili 25. výročí existence Mateřské školy Slavonice. V den oslav si návštěvníci MŠ mohli prohlédnout její prostory a nově vybavenou školní zahradu, děti se představily třemi krátkými vystoupeními. Zájemci se mohli seznámit s naším školním vzdělávacím programem, zavzpomínat si nad fotografiemi a záznamy v kronikách.
Od 1. září 2008 je výše příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřské škole 200,- Kč měsíčně. Rozdíl v platbách od zavedení školného z roku 1994 činí 80,- Kč.
V červnu 2011 hodnotila Česká školní inspekce náš školní vzdělávací program. Program a jeho přílohy vyhodnotila jako ucelený, vypovídající a propracovaný soubor dokumentů, obsahující zajímavé a jedinečné myšlenky (ze zprávy ČŠI).
O letních prázdninách 2011 proběhla rozsáhlá rekonstrukce budovy školy.

Proměna školy - rok 1983 a 2011

Školní rok 2011 - 2012
Novela školského zákona stanovuje bezúplatnost vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy po dobu nejvýše 12 měsíců.
Vydali jsme metodiku pro učitele Korálky poznání, která je zaměřená na vzdělávání dětí v oblasti poznávání a ochrany přírody a slala se nedílnou součástí vzdělávací nabídky v naší škole.
Od září 2012 si zaslouženého důchodového odpočinku užívá paní Květoslava Bulantová, která v této mateřské škole pracovala 20 let.
V srpnu 2013 uplynulo 25 let od jmenování Mgr. Vítězslavy Benešové do funkce ředitelky školy.
Rok 2013 - 2014
V tomto roce oslavila naše škola krásných 30 let. Přestože výrazně změnila svůj vzhled, její úloha zůstává stále stejná. Pomáhá malým dětem objevovat okolní svět, věřit ve své schopnosti a získávat zdravé základy pro další život.
Pedagogické pracovnice vytvořily ve spolupráci s malířkou a spisovatelkou Vítězslavou Klimtovou metodickou publikaci Voňavá tajemství.
Do tříd ve II. a III. bloku byly zakoupeny 3 počítače s interaktivními displeji a projektorem, které napomáhají všeobecnému vzdělávání dětí a získávání zkušeností s ovládáním interaktivních technologií.
V červnu odešla do důchodu Boženka Procházková, která v naší MŠ vařila dětem i dospělým dlouhých 26 let.
16. – 19. září 2014 provedla v naší MŠ Česká školní inspekce kontrolu celého zařízení, jeho funkčnosti, podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného mateřskou školou.
Škola byla vyhodnocena jako zařízení, které poskytuje péči a vzdělávání odpovídající potřebám a možnostem předškolních dětí. Podmínky a realizace předškolního vzdělávání jsou na požadované úrovni. Efektivně naplánované i motivačně realizované aktivity s využitím prožitkového učení podporovaly rozvíjení kompetencí dětí v jednotlivých vzdělávacích oblastech.
Silné stránky a další zásadní pozitiva ve výše hodnocených oblastech:  
  • příklad dobré praxe v rozvoji EVVO
  • příklad dobré praxe rovného přístupu ke vzdělávání – vzdělávání dětí se SVP
  • estetické prostředí školy
  • rozvoj sociální gramotnosti a prosociálního cítění
  • výrazná spolupráce týmu
Odborně kvalifikované pedagogické pracovnice tvoří stabilní tým. Vzájemně spolupracují, realizují vlastní nápady a náměty, organizačně se podílejí na mnoha školních projektech. Organizace vzdělávání hodnocena podle školského zákona je plně v souladu.
Školní rok 2015 – 2016
Z důvodu nižšího počtu dětí přihlášených pro tento školní rok byla jedna třída uzavřena, provoz probíhal jen v 5 třídách.
Školní rok 2016  – 2017 
Školní vzdělávací program MŠ Slavonice s názvem „Učíme se pro život“ prošel před zahájením nového školního roku rozsáhlejší proměnou a aktualizací. Úpravy se týkají především částí věnovaných vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí dvouletých, dále bylo třeba uvést terminologii do souladu s právními předpisy. Cílem všech změn, které vyplývají z novely školského zákona (č.82/2015 Sb.) a prováděcí vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, je zajistit v mateřské škole takové podmínky pro vzdělávání, které reflektují možnosti a potřeby dětí ve vztahu k jejich aktuálnímu věku, zdravotnímu stavu, kulturním a jiným odlišnostem či nadání.
V době letních prázdnin 2017 došlo na dlouho očekávanou rekonstrukci chodníku před budovou školy, který je nyní bezbariérový. Škola byla rovněž opatřena kamerovým systémem, který má zvýšit bezpečnostní opatření ve škole.
Školní rok 2017 – 2018
Od září 2017 byla zavedena povinná předškolní docházka pro děti, které před zahájením školního roku dosáhnou pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte.
NEJ školka
Reakce rodičů a veřejnosti jsou pro nás jedním z ukazatelů o úrovni vzdělávání a poskytované péče dětem. Také proto jsme se zúčastnili celostátní soutěže Moravského hospodářství O NEJ ŠKOLKU. V první etapě, kde rozhodovaly hlasy rodičů a veřejnosti, jsme získali 3. místo z 82 přihlášených škol. Ve druhém kole, kde vybírala NEJ školku odborná komise z 10 nejlépe hodnocených, jsme se umístili na krásném 6. místě.
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ
Na základě předloženého projektu jsme z programu získali dotaci na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání a vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, na personální posílení – chůvu. Výběr šablon vycházel z aktuálních potřeb školy a stoupajícího zájmu rodičů o vzdělávání dvouletých dětí. V tomto roce byla poprvé zřízena třída dvouletých dětí, v září jich nastoupilo 13. To vyžadovalo úpravy prostor, vytvoření odpovídajícího zázemí, vybavení třídy hračkami a pomůckami.
Mgr. Vítězslava Benešová - 30 let ve funkci ředitelky školy.
Školní rok 2018 - 2019
Proběhla rekonstrukce osvětlení v celé budově, rozsáhlejší opravy stávajícího mobiliáře na školní zahradě, dětské koupelny byly vybaveny novým nábytkem a dávkovači na mýdlo (dle požadovaných norem).
Od února 2019 byl pedagogický sbor posílen o další 2 nové pracovní síly, aby byl zajištěn provoz a souběžná pedagogická činnost dvou pedagogů na všech třídách dle požadavků RVP PV a potřeb dětí v jednotlivých třídách. Na toto personální posílení pedagogické činnosti jsme získali dotaci  z programu MŠMT Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol.
Školní rok 2019 - 2020
Z důvodu koronavirové pandemie byla škola v jarních měsících několik týdnů uzavřena.
Velké krupobití v sobotu 6.6. 2020 v podvečerních hodinách poničilo ve městě a okolí mnoho budov, aut a zahrad. Škodám se nevyhnula ani mateřská škola. Poškozená byla budova, některé vybavení a zeleň v zahradě.
Školní rok 2020 - 2021
Došlo k personálním změnám ve vedení školy, od 1.9. 2020 převzala funkci ředitelky školy Mgr. Marcela Špringerová. Bývalá ředitelka zastávala tuto funkci úctyhodných 32 let.
Realizace ŠVP byla i v tomto školním roce ovlivněna pandemií covid-19. Bylo nutné dodržovat mnohá nařízení k zajištění preventivních a protiepidemických opatření, v jarních měsících probíhala distanční výuka.
Kontrola ČŠI
Kontrola celého zařízení, jeho funkčnosti, podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného mateřskou školou proběhla 17.-19.2. 2021. Hodnocení školy ukončeno s pozitivním výsledkem a doporučením v oblasti: užívání ICT ve výuce, využívání prvků formativního hodnocení a zkvalitnění zázemí pro pedagogy.
Školní rok 2021-2022
Větší část tohoto školního roku proběhla v běžném režimu. V prvním čtvrtletí bylo ještě nutné dodržovat některá protipandemická opatření.
Na konci kalendářního roku odešla do důchodu kuchařka Zdeňka Zrůbková, která v naší MŠ pracovala 17 let.
Stravné pro malé strávníky v MŠ podražilo na 43,- a 45,- Kč/den, měsíční úplata za předškolní vzdělávání je stále 200,- Kč.
Školní rok 2022-2023
Z důvodu zvýšení cen potravin a energií došlo od 1.1.2023 ke zvýšení poplatků za stravu: děti 3-6 let 11,-/30,-/9,-/ celkem 50,- Kč na den, děti 7 let 12,-/31,-/9,-/ celkem 52,- Kč na den. Měsíční úplata za vzdělávání zůstává stejná.
Na mateřskou dovolenou odešla uč. G. Krčmáriková, do důchodu kuchařka A. Trávníčková, po 19 letech odešla uklízečka P. Pokorná.
Uběhlo 40 let od otevření naší mateřské školy. Toto kulaté výročí se samozřejmě neobešlo bez pořádné oslavy, která se konala v pátek 26.6. 2023.
Školní rok 2023-2024
Měsíční úplata za vzdělávání byla navýšena z 200,- na 400,- Kč. Od 1.1.2024 rozhoduje o výši úplaty zřizovatel.

Pohled do současnosti

Nejmladší děti poznávají školku a nové kamarády. Návštěva Kryzanovy farmy Bylinky na naší školní zahradě Dešťové kapičky dostaly nožičky Na farmě v Bohuslavicích Barevný podzim v našem městě Pohádka O Budulínkovi Babička a dědeček z pohádky O koblížkovi Hrajeme si na archeology Podzim u Oveček Denbaya - Bubnování a rytmické hrátky Děti hrají divadlo - O koblížkovi Malá digitální univerzita - Logické hry Malá technická univerzita - Malý architekt
Mateřská škola Slavonice, příspěvková organizace

Adresa:
Brněnská 200
378 81 Slavonice

Telefon: +420 384 493 118
Email: reditelka@msslavonice.cz

Datová schránka: zjdehcb
Webové stránky: https://www.msslavonice.cz/
IČ: 62540475
Případné platby lze poukázat na účet: 103778392/2250
MŠ Slavonice Mapa
Jsme zapojeni do projektů:
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign