logotyp
Login

Vzdělávací nabídka

Školní vzdělávací program "Učíme se pro život"

Školní vzdělávací program
Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají.

Při své práci proto sledujeme tyto rámcové vzdělávací cíle:
  1. Rozvíjení dítěte, jeho schopnosti učení a poznávání
  2. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
  3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí
Tyto tři ústřední rámcové vzdělávací cíle je možno považovat za základní a jejich naplňování by mělo být proto všudypřítomné. Jsou to cíle, které zahrnují porozumění a poznatky, produktivní činnosti a praktické dovednosti, hodnoty a postoje.

Uspořádání vzdělávacího obsahu školního programu

Práce s dětmi
 v naší mateřské škole vychází ze soustavy devíti integrovaných bloků. Při jejich výběru jsme se snažili vycházet co nejvíce z přirozeného dění a života dětí, z jejich vlastních prožitků a zkušeností.
Tyto integrované bloky obsahují základní charakteristiku, která má být pro učitelky vodítkem při volbě tematických částí, plánování a realizaci činností s dětmi, při stanovení vzdělávacích cílů a očekávaných výstupů.
U jednotlivých bloků jsou rovněž uvedeny základní vzdělávací cíle. Tyto cíle dále rozpracováváme v tematických částech a naplňujeme je konkrétními činnostmi, které by měly dětem pomoci k jejich všestrannému rozvoji, k orientaci v okolním světě, k získávání schopností a dovedností potřebných pro další vzdělávání a pro život.

Tematické části
 rozpracovávají učitelky ve svých třídních programech. Množství a rozsah tematických částí k jednotlivým blokům volí učitelka podle věkového složení třídy, zájmu dětí o dané téma atd. Zvolené činnosti pak musí respektovat jejich potřeby a možnosti. Učitelky si připravují týdenní plán činností, který podle potřeby a zájmů dětí průběžně doplňují.


Některé oblasti vzdělávání jsou podrobněji rozpracované v přílohách ŠVP: 

Metodika ke školnímu vzdělávacímu programu
 

Pro lepší orientaci, zda je rozvoj jednotlivých oblastí osobnosti dítěte vyvážený, jsme si vytvořili schéma šesti stěžejních vzdělávacích oblastí. Vycházeli jsme z oblastí vzdělávání uvedených v RVP PV a zkušeností učitelek. 
Pro nás jsou tyto rozpracované oblasti jakousi metodickou pomůckou, pomáhají nám uvědomit si směr, kterým se ubíráme při výchovném a vzdělávacím působení na dítě, jaké výstupy v jednotlivých oblastech očekáváme a jaké máme možnosti k naplňování vzdělávacích cílů. 
Barevné rozlišení oblastí umožňuje učitelkám rychlou a snadnou orientační kontrolu, zda při tvorbě denního plánu a výběru konkrétních postupů a činností vyváženě rozvíjí všechny oblasti osobnosti dítěte. 
Je nutné uvědomit si, že nesmí dojít ke striktnímu naplňování cílů pouze jedné oblasti. Cíle a možnosti (konkrétní činnosti a příležitosti) k jejich naplňování můžeme libovolně kombinovat tak, aby naše pedagogické působení mělo výsledný efekt na celou osobnost dítěte. Záleží pouze na tvořivosti učitelky.

Školní program environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty
 

Doplňuje a rozpracovává základní vzdělávací nabídku školy v oblasti EVVO. 
Je to celoroční téma, které se prolíná do všech ostatních tématických celků. Má pomoci při vytváření pozitivního vztahu a přístupu dětí k životnímu prostředí, při poznávání okolí našeho města, místních přírodních lokalit. Jako každá výchova, tak i ta environmentální je nejúčinnější tehdy, když začíná od nejútlejšího věku.

Co ještě navíc v logopedické třídě 
Obsahuje náměty pro práci s dětmi s vadami řeči a narušenou komunikační schopností – např. dechová, fonační, artikulační cvičení - cvičení na hybnost mluvidel, rytmizační a sluchová cvičení. Tato cvičení jsou zařazována v průběhu dne (jazykové chvilky), zpravidla v návaznosti na týdenní tématický celek. Často zařazují i nácvik řeči s pohybovým vyjádřením textu nebo při  grafomotorických cvičeních.

Cvičíme a hrajeme si 
Obsahuje zjednodušený návrh činností a výchovně-vzdělávacích prostředků podporujících zdraví organismu, rozvoj pohybu a individuálních tělesných schopností a dovedností, které můžeme provádět v prostorách MŠ či venkovním prostředí. 
Je zde také ukázka motivovaného cvičení s náčiním i bez něj.

Péče o (mimořádně) nadané děti
 

Krátce shrnuje informace o dané problematice. 
Obsahuje obecnou charakteristiku nadaných dětí, upozorňuje na problémy nadaného dítěte, na způsoby identifikace nadání, na možnosti poskytované péče v naší MŠ.

Pobyt venku
 

Příloha obsahuje možnosti a návrhy činností ve venkovním prostředí, které napomáhají zdravému vývoji dětí. 
Činnostmi rozvíjíme kromě fyzické oblasti také zvídavost dětí, jejich přirozený zájem o věci, podporujeme rozvoj citů, sociálního chování, fantazie atd.

Minimální preventivní program MŠ
 

Příloha upozorňuje na možná rizika vedoucí k pozdějšímu problematickému chování dětí, na nežádoucí vlivy v jejich okolí, která mohou ohrozit jejich zdravý vývoj nebo způsobit narůstání problémů dítěte. 
Součástí přílohy jsou cíle MŠ v oblasti preventivního působení, formy spolupráce s odborníky a institucemi, které o děti pečují, možnosti každého pedagoga při odhalování možných rizik či jejich prevenci.

Školní program poskytování poradenských služeb
Mateřská škola Slavonice nemá školní poradenské pracoviště. Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pedagogických pracovníků. Příloha uvádí možnosti p
oradenských služeb, které pedagogičtí pracovníci poskytují zákonným zástupcům v rozsahu svých kompetencí. V případě, že vzdělávání dítěte vyžaduje opatření z vyšších stupňů podpory, pedagog zákonným zástupcům doporučí (případně pomůže zprostředkovat) odbornou pomoc a podporu ve školském poradenském zařízení.
Mateřská škola SlavoniceBrněnská 200 tel. 384 493 118 návrhy školní dekorace: akademická malířka Zuzana Krajčovičová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign